Uitgangspunten & visie

Het woonzorghuis is een belangrijke stap voor onze kinderen om een eigen leven op te bouwen, een stap in de Wijde Wereld.

Het initiatief heet dus niet voor niets De Wijde Wereld. Deze naam is tevens een verwijzing naar andere belangrijke plekken en gebouwen in Wageningen en geeft de behoefte van de bewoners aan om midden in Wageningen, in de Wageningse maatschappij te leven en te wonen. Het logo, de vlinder uit één lijn, symboliseert het uitvliegen van de jongeren vanuit hun eigen gezin, hun veilige cocon, naar een nieuwe, grotere wereld: de wijde wereld in.

De groep bewoners bestaat uit zes unieke persoonlijkheden met verschillende beperkingen.  Ze hebben met elkaar gemeen dat ze 24-uurszorg nodig hebben en behoefte hebben aan een veilige en sociale leef- en woonomgeving. Maar ook houden ze allemaal van muziek, computeren, televisie kijken en sporten: een goede basis om het gezellig met elkaar te hebben.

De ouders vinden het belangrijk dat alle bewoners in hun uniek zijn worden gerespecteerd en ondersteund. Ook vinden ze het belangrijk dat er een goede balans wordt gecreëerd tussen privacy en gezamenlijkheid. Als zorgconcept is gekozen voor het werken met een zorgduo, dat een groot deel van de taken in zorg en begeleiding van de bewoners op zich neemt. Dit garandeert de continuïteit waaraan de bewoners  grote behoefte hebben.
De leefsfeer en pedagogische doelen zijn gestoeld op humanistische gronden. Alle levensopvattingen worden gerespecteerd, zolang deze het geluk van andere bewoners niet beperken.

Bewoners gaan door de week naar hun werk/dagbesteding en deze is voor elke bewoner verschillend.

Bewoners sporten, maken muziek en spelen toneel. Deze vrijetijdsbestedingen maken een wezenlijk onderdeel uit van hun leven en zijn belangrijk voor hun welzijn en lichamelijke gezondheid.

Tevens hebben ouders het doel om met het woonzorghuis en zijn bewoners integratie tot stand te brengen tussen mensen met en zonder een beperking. Niet voor niets was een belangrijk uitgangspunt dat het woonzorghuis in het centrum van Wageningen moest komen; dichtbij alle voorzieningen én dichtbij de mensen, waardoor ontmoeting en gezamenlijkheid goed kunnen plaatsvinden.

In ouderinitiatief De Wijde Wereld wordt onderscheid gemaakt tussen wonen en zorg, ook financieel.

De bewoners betalen de kosten van wonen en levensonderhoud uit hun Wajong uitkering. Dat lukt met moeite, want de kosten van huur, eten, verwarming, verzekeringen, transport, ontspanning, etc. zijn hoog en zullen naar verwachting alleen maar stijgen.

Voor de zorg en begeleiding en de huishoudelijke zorg in het huis draagt iedere bewoner vanuit zijn of haar Persoons Gebonden Budget (PGB) bij aan de kosten, naast de kosten die hij of zij maakt voor dagbesteding. De afgelopen jaren zijn de Persoons Gebonden Budgetten sterk gedaald en zullen hopelijk nu stabiel blijven.

Voor de nabije toekomst lukt het, met de nodige inspanningen, de begrotingen rond krijgen. Maar er zijn duidelijk grenzen aan wat de bewoners, vaak met ondersteuning van hun ouders, zelf kunnen betalen. Ouders en bewoners zijn daarom erg blij met de financiële steun die De Wijde Wereld de laatste jaren ontvangen heeft van fondsen, giften en door middel van acties. Met dit geld is onder andere de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes in De Wijde Wereld betaald.
Bij het verlenen van die financiële steun speelt de Stichting Vrienden van De Wijde Wereld een grote rol.

Impresssie Torkdeal

Eerste steenlegging. Op de stenen de namen van de partijen welke betrokken zijn bij de bouw van het woonzorgcomplex (woensdag 30 oktober 2013)